Udržitelnost v rámci skupiny SVS

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. SV Pro-finance, spol. s r.o. si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, ale do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost).

Udržitelnost a odpovědné, na budoucnost orientované řízení jsou také součástí strategie skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen (SVS). Udržitelnost je důležitou součástí zajištění budoucí životaschopnosti společnosti –  znamená harmonizaci všech tří dimenzí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a sociální), přitom se zaměřujeme na témata ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změnám klimatu.

Svou strategií udržitelnosti se skupina SVS hlásí k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a k cílům Pařížské dohody o ochraně klimatu, které mají omezit globální oteplování – ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí – na 1,5 stupně Celsia. Rovněž podporuje cíl klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 (European Green Deal).

SV Pro-finance, spol. s r.o. nicméně vzhledem k lokálním odlišnostem může skupinovou strategii naplňovat specificky a ve vlastním časovém rámci.

Více informací o udržitelnosti v rámci skupiny je k dispozici zde

Udržitelné odměňování

Systémy odměňování SV Pro-finance, spol. s r.o. vycházejí z právních předpisů a jsou v souladu s obchodní a rizikovou strategií společnosti – systémy udržitelného odměňování jsou primárně založeny na zásadách dobré správy governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). Politika odměňování zohledňuje dlouhodobé zájmy a výkonnost společnosti, podporuje udržitelný rozvoj a nepodporuje podstupování rizik, která jsou v rozporu se zásadou udržitelnosti a dlouhodobosti. Rizika udržitelnosti (tj. událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení) mohou mít dopady na hodnotu investic, finanční situaci a výsledky hospodaření, jakož i na pověst společnosti. Odpovědným přístupem k rizikům udržitelnosti je lze včas identifikovat, vhodně monitorovat a cíleně řídit v rámci zavedeného procesu řízení rizik.

Udržitelné investice

Investování do cenných papírů je u produktu investičního životního pojištění ERGO Renta (produkt mateřské společnosti SV pojišťovna, a.s.) realizováno na základě smluv s externími investičními společnstmi  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.). Detailnější informace naleznete v sekci:

„Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního poradenství na faktory udržitelnosti“